Search

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران تیرویید چشمی

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران تیرویید چشمی برای اولین بار درکشورهای فارسی زبان


تیم تحقیقاتی پروفسور کشکولی در طی 1.5 سال پروژه تحقیقاتی اعتبار سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران تیرویید چشمی به زبان فارسی را انجام داد. عدم وجود پرسشنامه معتبر به زبان فارسی سبب نقص در تمام مطالعات بالینی در کشورهای فارسی زبان در روی بیماران تیرویید چشمی بود. پرسشنامه فوق ابتدا در سایت رسمی EUGOGO ثبت و هم اکنون در ژورنال معتبر Ophthalmic Epidemiology پس از طی مراحل داوری مورد قبول و در حال چاپ میباشد. هم اکنون با دسترسی به این پرسشنامه کلیه محققین میتوانند مطالعات دقیقتر و جامعتری روی بیماری تیرویید چشمی در کشورهای فارسی زبان داشته باشند.

 دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران تیرویید چشمی به زبان فارسی